חיפוש באתר

תקנון צהרוני תשפ"ד

תקנון

פעילות הצהרון

-  שנת הפעילות תחל ביום א', 03/09/2023 עד 30/6/2024

-  שעות הפעילות: 3 שעות מתום יום הלימודים

(בית חינוך קשת: 13:45-16:45, אשכול גנים:  14:00-17:00)

- הצהרון פועל במשך חמישה ימים בשבוע בימים א'-ה'.

- הצהרון פועל בימי חופשה בהתאם ללוח חופשות שיפורסם.

-פתיחת קבוצה מותנית במינימום משתתפים. במידה והצהרון לא יוכל להיפתח עקב מיעוט נרשמים. תימסר על כך הודעה להורים עד לתאריך 15/7/23

     רישום ותשלום

      - משתתף ייחשב כרשום ויורשה להשתתף בפעילות רק לאחר סיום מלא של תהליך ההרשמה באתר.

 

      - השתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש.

 

      - כרטיס אשראי – תשלומים קבועים (הוראת קבע לכל תקופת הפעילות).

 

      - שקים דחויים – לפקודת "מרכז קהילתי כפר ורדים" יימסרו לכל תקופת הפעילות בעת ההרשמה.

 

      - משתתף שלא הסדיר תשלומיו למרכז הקהילתי עד סוף שנת הפעילות לא יוכל להמשיך לשנת     

        הפעילות הבאה והנושא יועבר לטיפול משפטי.

- דמי הרשמה -  ישולם סך של 130 ₪ דמי רישום, שישולמו במועד הרישום (ללא קשר למועד הרישום) באופן חד פעמי, ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה. לא ישמר מקום ללא תשלום דמי רישום. סיום הרשמה: 30.6.23.

עלות שנתית כוללת של צהרוני בתי הספר לכיתות א-ב (כלולים ברפורמת ניצנים של משרד החינוך)הינה סך של 7980 ₪. העלות השנתית כוללת תשלום חד פעמי של דמי טיפול ורישום בסך 130 ₪ המשולמים בעת ביצוע ההרשמה. ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה לאחר מועד סיום ההרשמה. לא ישמר מקום ללא תשלום דמי רישום. סיום הרשמה: 30.6.23. יתרת העלות בסך 7850 תחולק ל-10 תשלומים שווים בסך של 785 ₪ לחודש.

במידה ויבוטל הסבסוד של משרד החינוך עבור כיתות א'-ב' (150 ₪) ישלמו ההורים מחיר של 935 ₪ החל מיום ביטול הסבסוד או כל הנחייה אחרת ממשרד החינוך.

- עלות שנתית כוללת של צהרוני גנים ותלמידי כיתה ג (שאינם כלולים ברפורמת ניצנים של משרד החינוך)הינה סך של 9480 ₪. העלות השנתית כוללת תשלום חד פעמי של דמי טיפול ורישום בסך 130 ₪  המשולמים בעת ביצוע ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה לאחר מועד סיום ההרשמה. לא ישמר מקום ללא תשלום דמי רישום. סיום הרשמה: 30.6.23

יתרת העלות בסך 9350 ש"ח חולק ל-10 תשלומים שווים בסך של 935 ₪ לחודש.

- רישום במהלך שנת הלימודים: ילד המצטרף לצהרונים בין ה-1 ל-15 לחודש יחויב במלוא התשלום החודשי עבור החודש בו הצטרף לצהרון. החל מה-16 לחודש ועד לסופו יחויב בתשלום מחצית שכר הלימוד החודשי.

היעדרות ילד

-  ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו לא יגיע הילד בבוקר למקום לימודיו.

-  ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא על ידי אחד מהם.

 -ההורים מתחייבים להודיע מראש למובילת הקבוצה על כל מקרה בו יילקח הילד מהקייטנה/הצהרון שלא על ידי אחד מהם, אלא על ידי אדם אחר מעל גיל 12.

הגעה ואיסוף ילד

-  ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה אשר נקבעה כשעת סיום פעילות צהרון. בגין איחורים ייגבה תשלום נוסף. על כל רבע שעה איחור או חלק ממנה יחויבו ההורים בתשלום של 30 ₪. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המרכז הקהילתי.

- הגעת משתתף אל חוג בסיום יום הלימודים וכן הגעתו מהחוג לצהרון מתבצעת ללא ליווי איש צוות הצהרון ובאחריות ההורה בלבד. ההורה מתחייב להודיע לצהרון על פרטי החוג מראש.

העברת מידע בין צוות הגן ו/או ביה"ס לצוות הצהרון

-          מוסכם בזאת על העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון אודות התנהגותו והתנהלותו של הילד במהלך היום כולל על כל מקרה חריג שבו היה מעורב הילד.

הוצאת ילד במהלך פעילות הצהרון

-          במידה והילד יראה קושי התנהגותי או התנגדות להוראות צוות הצהרון, לרבות תסמינים בריאותיים, הצוות יהיה רשאי ליצור קשר עם ההורים ולבקש לאוספו לפני סיום יום הפעילות. ההורים מתחייבים להגיע או לשלוח מי מטעמם תוך חצי שעה מרגע קבלת ההודעה.

-          ידוע לי כי הצהרון והמרכז הקהילתי שומרים לעצמם את הזכות להוציא מהצהרון משתתף שמפריע למהלך התקין של הפעילות ו/או אשר התנהגותו ומעשיו מסכנים ילדים אחרים או את עצמו.

שגרת קורונה

-          לאור נגיף הקורונה, המרכז הקהילתי כפוף להנחיות ולנהלים המתפרסמים מעת לעת. ייתכנו שינויים בהפעלת הצהרון, בגביית הכספים, בשיטת קליטת ילדים חדשים, בנוהלי כניסה ויציאה מהצהרון ובהנחיות בריאותיות. אנו נפעל לפי ההנחיות המחייבות, אשר יובאו לידיעתכם, לרבות מצבי סגר, בידוד, שגרה חלקית ושעות הפעלה.

-          בידוד: נאסר על הורה בבידוד או עם תסמינים להגיע לשטח הצהרון. בידוד במשפחת הילד מחייב ביצוע הנחיית משרד הבריאות על מנת לאפשר כניסת הילד לצהרון. ילד המסיים תקופת בידוד יחזור לצהרון עם הצגת אישור משרד הבריאות. במידה ויתגלה חולה קורונה בצהרון, נפעל לפי הנחיות משרד הבריאות.

הפסקת פעילות

-  במקרה של הפסקת השתתפות הילד בצהרון ביוזמת ההורים לאחר ה-28.2.2024 לא יינתן החזר כספי.

 - ניתן להפסיק את שירות הצהרון לאחר הגשת בקשה בכתב בטופס ייעודי בלשונית "טפסים" באתר המרכז הקהילתי.

 - הודעת ביטול לצוות החינוכי אינה מהווה אישור לסיום הפעילות. מועד הפסקת הפעילות נקבע בעת מילוי הטופס באתר המרכז הקהילתי.

זיכוי כספי

- אין ביטול השתתפות בצהרון רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.

      - החל מתאריך 1.3.24 לא יינתן החזר כספי או זיכוי בעקבות עזיבת הצהרון.

      - במקרה של הגשת בקשה בטופס הייעודי באתר עד ה-20 בכל חודש כולל, יגבה תשלום מלא על אותו חודש בו הוגשה הבקשה והחיוב יופסק בחודש העוקב.

 - במידה והוגשה בקשה להפסקת שירות הצהרון מה-21 לחודש ועד סוף אותו חודש, הרי שייגבה תשלום מלא על חודש הגשת הבקשה וחודש עוקב. ללא הודעה בטופס הייעודי, ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר.   

   - אין החזר כספי לאור היעדרות הילד ממסגרת הצהרון, לרבות היעדרות עקב בידוד, פעילות בית ספרית, יציאה לחופשה משפחתית, פרטית או אחרת, שאינה ביוזמת המרכז הקהילתי. במקרים חריגים של הודעה מראש על מחלה ממושכת מ-15 ימים רצופים ומעלה ובצירוף אישור רפואי מוכח יינתן זיכוי של 50% מתקופת ההיעדרות.

- זיכוי קורונה: ילד הנכנס לבידוד של 15 ימים רצופים ומעלה, יקבל זיכוי של 50% ממחיר תקופת ההיעדרות. בצירוף אישור דיווח כניסה לבידוד באתר משרד הבריאות. זיכוי למשתתפים בעקבות כיתה הנכנסת לבידוד יינתן בהתאם לשיפוי שיתקבל מהמדינה.

הנחות

-          הנחה לתלמידי כיתה ג ואשכול גנים- ועדת הנחות: הנחות ניתנות בהתאם לאישור ועדת הנחות של המרכז הקהילתי. את בקשת ההנחה ניתן להגיש לאורך השנה. בקשה שתתקבל עד 31.12 ותאושר תעודכן מספטמבר (תחילת שנת הלימודים) או מועד ההתחלה לאחר ספטמבר ועד סוף שנת הפעילות. בקשה שתוגש מחודש ינואר של שנת הפעילות השוטפת ואילך ותאושר, תעודכן מחודש הגשת הבקשה ועד סוף שנת הפעילות. משפחות או יחידים הזקוקים להנחה, ירשמו וישלמו כנדרש ובמקביל יגישו בקשה. טפסים להנחה ניתן לקבל במזכירות המרכז הקהילתי או בלשונית "טפסים ונהלים" באתר המרכז הקהילתי. לאחר אישור ההנחה יזוכה המשתתף בהתאם.

-          הנחה לתלמידי כיתה ג ואשכול גנים- משתתף שני ומעלה: הנחה בגובה 5% תינתן על משתתף שני ומעלה מאותו בית אב בחוגים ובצהרוני כיתה ג ואשכול גנים (זכאי להנחה מאושרת על ידי ועדת הנחות או סמל תמ"ת לא יהיה זכאי להנחת משתתף שני ומעלה, אלא אם ההנחה הינה פחות מ-5%, ואז תינתן הנחה על ההפרש עד לגובה של 5%. הנחה בגובה 5% הינה על הפעילות הזולה יותר, וזאת החל מהפעילות השנייה ומעלה הרשומה תחת אותו בית אב ומתייחסת לחוגים ולצהרוני אשכול גנים וצהרוני כיתה ג בלבד. צהרוני ניצנים- כיתות א-ב ופעוטון אינם נחשבים לצורך חישוב סך הפעילויות בבית אב, שכן ההנחה בפעוטון הינה בהתייחס לפעוטון כמשק סגור (2 ילדים ומעלה בפעוטון) ומשום שבצהרוני ניצנים כל המשתתפים זכאים לסבסוד משרד החינוך). לתשומת ליבכם, יש לוודא כי כל משתתפי בית האב רשומים תחת אותו בית האב.

-          הנחה לתלמידי א-ב: לאור כניסת תוכנית ניצנים לצהרון בית הספר, כל ילד מקבל סבסוד בסך 150 ₪ מהמדינה ולכן לא ניתן לקבל הנחה נוספת מהמרכז קהילתי.

-          הנחה לילדי הגנים: לאור קבלת סמל תמ"ת ניתן להגיש בקשה להנחה ממשרד הכלכלה עבור הורה יחידני. ניתן לבדוק זכאות לסבסוד בקישור הבא: לחצו כאן למעבר

הורה אשר מגיש בקשה מתבקש לצרף את נספח 6 חתום על ידי רכזת הצהרונים (יימסר על ידי רכזת הצהרונים על פי דרישה).

את הבקשה ניתן להגיש בקישור הבא: לחצו כאן למעבר

לשאלות ובירורים נוספים: מוקד הדרגות במספר 2969* שלוחה 2 בימים ראשון עד חמישי מהשעה 8:00 עד 16:00.

צילום

  • אני מאשר כי תמונת ילדי תפורסם באתר האינטרנט, בחוברת החוגים השנתית ו/או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז הקהילתי. לפיכך, הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות. במידה ויש התנגדות לשימוש בתמונה הילד יש לשלוח הודעה במייל לרכזת הצהרונים.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות