חיפוש באתר

טפסים

נהלי חוגים תשפ"ג – מרכז קהילתי כפר ורדים

הצהרת בריאות
אני מצהיר/ה כי (נא לסמן את האפשרות המתאימה)

התקנון

נהלי חוגים תשפ"ג – מרכז קהילתי כפר ורדים

לתשומת לבכם, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי התקנון הבאים:

 

נהלי הרשמה:

1. הנהלים מתייחסים לכלל המשתתפים בחוגי המרכז הקהילתי, למעט משתתפים בחוגים  

  ובפעילויות, שיפעלו במתכונת שונה ויקבלו על כך הודעה בנפרד.

 

פעילות:

2. ככלל, פעילות חוגי המרכז הקהילתי כפר ורדים הינה מה- 01.09.2022 ועד 30.6.2023.   3. קבוצות ספורט תחרותיות כגון כדורסל וטניס פועלות גם במהלך יולי-אוגוסט- הודעות ישלחו למשתתפים.

4. משתתפי פעילויות שתתחלנה/תסיימנה לפני/אחרי מועד זה יקבלו הודעות על כך.

5. פתיחת חוג והמשכיותו מותנים במספר משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות. היה ויפחת מספר המשתתפים עד כדי שלא תהיה לו היתכנות, הרי שהמרכז הקהילתי יוכל להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים בהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור.

6. הנהלת המרכז הקהילתי שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתכניות החוגים/הפעילויות.

7. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לבטל פעילויות במהלך השנה עקב אירועים שונים, השתלמויות, תחרויות, מזג אויר וכד'. על כך תינתן הודעה מראש, ככלל הפעילויות תוחזרנה  למשתתפים, כולל בחופשות ובחודש יולי ועל כך תצא הודעה.

 

חופשות:

8. ככלל, בערבי חג וחגים (שבתון) לא תתקיים פעילות, למעט פעילות בחוגים מסוימים בהודעה מראש. לציין כי, ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור החוגים.

9. בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יפעלו החוגים עד השעה 18:30

10. שביתות: בעת שביתות במערכת החינוך הפורמלית החוגים יפעלו כסדרם.

11. לוח חופשות לצהרונים ולפעוטוני החורש- בלשונית טפסים ונהלים.

 

הרשמה:

12. ביצוע ההרשמה לחוגים יתבצע באמצעות אתר מאובטח של החברה למתנ"סים.

13. ההרשמה תכנס לתוקף יום אחרי ביצוע הרישום.

14. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" ויורשה להשתתף בחוג רק לאחר סיום מלא של תהליך ההרשמה (טופס מלא וחתום – ההרשמה באתר בלבד) והתשלום מול קופת המרכז הקהילתי.

 

תשלום:

15. מחיר הפעילות הינו שנתי המשוקלל למחיר חודשי. בחישוב המחיר שוקללו ימי חג בהם לא מתקיימת פעילות.

16. כרטיס אשראי – תשלומים קבועים (הוראת קבע לכל תקופת הפעילות).

17. שקים דחויים – לפקודת "מרכז קהילתי כפר ורדים" יימסרו לכל תקופת הפעילות בעת  

  ההרשמה.

18. השתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש.

19.בפעילות חוגית במרכז לגיל הרך והמשפחה ייגבה תשלום בסך 40 ₪ עבור שיעור ניסיון (מפגש אחד בלבד). במידה והמשתתף נרשם וממשיך בחוג, התשלום עבור שיעור הניסיון יופחת מהתשלום החודשי.

20. בפעילות חוגית בשאר התחומים ניתן להגיע לשיעור ניסיון (מפגש אחד) ללא תשלום. במידה והמשתתף נרשם וממשיך בחוג תיחשב תקופת הפעילות לצרכי תשלום החל מהמפגש הראשון לרבות מפגש הניסיון.

21. המשתתף יישא בתשלום חודש הפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש או באופן חלקי באותו החודש. אין השתתפות חלקית בחוג למעט חוגים בהם צוין זאת במפורש.

22. מחיר החוג כולל ביטוח אך אינו כולל ציוד, ביגוד, דמי רישום והסעות עבורם נגבה תשלום נוסף (אלא אם צויין אחרת). לא יינתן החזר בגין התשלום הנוסף במידה ומשתתף מפסיק השתתפותו בפעילות.

23. קיימים חוגים בהם יש תשלומי רשות מעבר לתשלום החוג כמו סדנאות העשרה וכרטיסים למופע סוף שנה במחול. הודעה על כך תשלח ע"י המרכז הקהילתי.

24. פעילות מיוחדת תיתכן על פי שיקולי המרכז הקהילתי, ובגין פעילות מיוחדת זו יתכן חיוב כספי נוסף.

25. משתתף המצטרף לפעילות במהלך השנה יחויב בתשלום השנתי היחסי מחודש הצטרפותו ועד לסיום שנת הפעילות.

26. לבירורים לגבי אופן החיוב יש לפנות במייל לכתובת

 k-vradim@matnasim.org.il

27. קבלה על כל חיוב נשלחת כל חודש לכתובת המייל הנמצאת במערכת.

28. עיכוב בתשלום או המחאה חוזרת– יחייב את המשתתף בתוספת דמי טיפול 75 ₪.

29. לקוחות החייבים כספים למרכז הקהילתי עבור השתתפות בחוגים משנים קודמות יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה ולהשתתף רק לאחר שיסדירו את מלוא חובם.

 

ביטול:

30. ניתן לבטל השתתפות בחוג עד ל-28.2.2023.

31. את הביטול יש לבצע באמצעות טופס ביטול מקוון, המתפרסם באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי, או למסור טופס חתום למרכז הקהילתי בדוא"ל או בפקס. על הפונה לוודא קבלת טופס.

32. אין למסור הודעת ביטול למורה/מאמן/מדריך.

33. מועד הפסקת הפעילות נקבע לפי מועד מילוי הטופס באתר ו/או מועד קבלת הטופס במרכז הקהילתי ולא רטרואקטיבית. תאריך קבלת הטופס הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר.

34. כל הודעה על הפסקת פעילות בדרך שונה מהרשום לעיל לא תתקבל ולא תידון, ולא יהיה החזר כספי בגינה, ללא הודעה ברשום לעיל-נחשב המשתתף כממשיך לכל דבר ועניין.

35. הודעת ביטול כתובה יש להגיש חודש מראש. הביטול יכנס לתוקף בראשון לחודש, לאחר חודש ממועד הגשת בקשת הביטול. 

(לדוגמא, שליחת הודעת ביטול ב-20.11 תזכה בהחזר כספי החל מה-1.1).

36. החל מתאריך 1.3.2023 לא יינתן החזר כספי או זיכוי בעקבות עזיבת החוג, תינתן

 אפשרות לעבור לחוג אחר במסגרת חוגי המרכז הקהילתי.

 

 הנחות:

37. הנחות ניתנות בהתאם לנוהל הנחות ותחת אישור ועדת הנחות של המרכז הקהילתי. את בקשת ההנחה ניתן להגיש לאורך כל השנה. בקשה שתתקבל עד 31 בדצמבר ותאושר תעודכן מספטמבר (תחילת שנת הלימודים) ועד סוף שנת הפעילות. בקשה שתוגש מחודש ינואר של שנת הפעילות השוטפת ואילך ותאושר תעודכן מחודש הגשת הבקשה ועד סוף שנת הפעילות.

38. משפחות או יחידים הזקוקים להנחה, ירשמו וישלמו כנדרש ובמקביל יגישו בקשה. טפסים להנחה ניתן לקבל במזכירות המרכז הקהילתי. לאחר אישור ההנחה יזוכה המשתתף בהתאם.

39. טופס בקשה להנחה נמצא בלשונית טפסים ונהלים באתר.

40. הנחות ניתנות על תשלום הבסיס ואינן כוללות ביגוד וכד'.

 

זיכוי כספי:

40. החזר כספי עבור חוגים יתקיים בעת:

* שירות מילואים מוכח.

* ביטול החוג/פעילות על ידי המרכז הקהילתי.

* העתקת מקום מגורים בהצגת אישור משרד הפנים.

* היעדרות מעל 15 ימים רצופים עקב מחלה תזכה ב-40% ממחיר החוג במסירת אישור רפואי מוכח בלבד.

* היעדרות מעל 20 ימים רצופים עקב פציעה באימון/משחק תזכה ב- 50% ממחיר החוג במסירת אישור רפואי מוכח בלבד.

* היעדרות מעל 31 ימים רצופים עקב פציעה באימון/משחק/מחלה תזכה ב-100% ממחיר החוג במסירת אישור רפואי מוכח בלבד.

41. הודעת ביטול כתובה עד 28.2.23 תזכה את המשתתף מתשלום בהתאם למפורט בסעיף ביטול.

42. החל מתאריך 1.3.2023 לא יינתן החזר כספי או זיכוי בעקבות עזיבת החוג, אך תינתן

אפשרות לעבור לחוג אחר במסגרת חוגי המרכז הקהילתי.

43. המרכז הקהילתי לא יזכה משתתף על הפסד חוג עקב פעילות בית-ספרית, יציאה לחופשה משפחתית, פרטית או אחרת, שאינה ביוזמת המרכז הקהילתי.

44. אין החזר כספי עבור רכישת ציוד, תלבושת, ביטוח או דמי רישום.

45. מדיניות זיכויים בגין מגיפת הקורונה:

צהרונים במצב סגר: חיוב בגין פעילות במצב של פעילות חלקית בגין סגר=תעריף יומי*מספר ימי העבודה שהמסגרת פעלה באותו חודש.

חוגים במצב סגר: תשלום יחסי לתקופה בה פעלו החוגים באותו חודש בחישוב על פי שבועות (בהתאם לחישוב תוכנת הדיאלוג).

בידוד אישי חוגים וצהרונים: בהצגת אישור בידוד מוכח ממשרד הבריאות בלבד ומעל שבועיים (15 ימים ומעלה) היעדרות רצופה מהפעילות, יינתן זיכוי של 50% ממחיר תקופת ההיעדרות.

 

ביטוח:

46. מדינת ישראל, על פי חוק, מבטחת את כלל התלמידים בגילאי חינוך חובה במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים בבתי הספר.

47. משתתפים מגיל 18 ומעלה ישלמו דמי ביטוח תאונות אישיות בסך 100 ₪ לשנת פעילות.

48. משתתפים בפעוטוני החורש ישלמו דמי ביטוח בסך 75 ₪.

 

כללי:

49. במרכז הקהילתי מופעל אתר אינטרנט המעודכן באופן שוטף, הנכם מתבקשים לעקוב במהלך השנה אחר המידע והעדכונים המתפרסמים בו.

50. שחרור שחקנים בספורט תחרותי יתבצע לפי תקנון האיגודים הרלוונטיים.

51. עד שעת תחילת הפעילות והחל משעת סיום הפעילות במרכז הקהילתי ובשלוחותיו המשתתף באחריות הוריו, חובה להקפיד על איסוף בשעת סיום הפעילות.

52. המרכז הקהילתי אחראי על הודעות היוצאות מטעמו ומטעם שולחיו באמצעים המקובלים, אין המרכז הקהילתי אחראי להודעות ברשתות חברתיות שאינן רשמיות.

53. בחוגים ובפעילויות בהם תיפתח קבוצת וואטסאפ שתנוהל באחריות המרכז הקהילתי לצורך תקשורת נדרשים חברי הקבוצה לשמור על שפה תרבותית, מניעה משפה פוגעניות, תקשורת בשעות שגרתיות בלבד וללא העלאת תמונות מביכות. חבר קבוצה שיפר את הקוד ההתנהגותי– יתקיים בירור ובמידת הצורך יוצא חבר הקבוצה מקבוצת הוואטסאפ, הוא יהיה מחויב בהשגת המידע באופן עצמאי והמרכז הקהילתי לא יהיה אחראי כלפי המשתתף בתחום המידע והשלכותיו.

 

הרשום לעיל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.

 

 


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות