חיפוש באתר

טפסים

תקנון צהרוני תשפ"ב

הנחיות למילוי הטופס:

אישור קבלה ושיבוץ הילד לקבוצות הצהרון יינתן בתום תקופת ההרשמה בהתאם להנחיות משרד הבריאות לצד שיקולים מספריים של המרכז הקהילתי

איש קשר נוסף למקרה חירום
חתמו כאן
טופס הצהרת בריאות
אני מצהיר/ה כי (נא לסמן את האפשרות המתאימה)
אני מתחייב להודיע לרכזת הצהרון על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאותי של ילדי
ידוע לי כי עליי לבצע תשלום נפרד של דמי רישום בסך 130 ש"ח עבור הרשמה לצהרון תשפ"ב. במידה ולא ביצעתי תשלום זה. אני מאשר למרכז הקהילתי לגבות סך של 130 ש״ח באמצעות כרטיס האשראי שמועבר על ידי לצורך הרשמה לצהרון

התקנון

פעילות הצהרון
- הצהרון יפעל בשתי כיתות (טרום חובה וחובה- כיתה 1, א-ג- כיתה 2). - בכיתה 1 יפעלו מובילה ואשת צוות נוספת. בכיתה 2 תפעל מובילה. - הצהרון כולל ארוחת צהריים מלאה ובשרית. - פיתוח מיומנויות חברתיות באמצעות משחק, יצירה ותנועה. - ליווי והדרכה פדגוגית של רשת "צהריים טובים". הצהרון יכלול חוג העשרה חיצוני אחד עבור 2 הקבוצות יחד.
חודשי פעילות הצהרון
- שנת הפעילות תחל ביום ד', 01/09/2021.
- שעות הפעילות: 13:15-16:15
- הצהרון יפעל במשך חמישה ימים בשבוע בימים א'-ה'.
- הצהרון פתוח בימי חופשה בהתאם ללוח חופשות שפורסם.
תשלום ועלות
- תשלום חודשי לשנת פעילות תשפ"ב: סך של 935 ₪ + 160 ₪ בגין מיעוט נרשמים.
- השתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש.
- כרטיס אשראי – תשלומים קבועים (הוראת קבע לכל תקופת הפעילות)
- שקים דחויים – לפקודת "מרכז קהילתי כפר ורדים" יימסרו לכל תקופת הפעילות בעת ההרשמה.
- משתתף שלא הסדיר תשלומיו למרכז הקהילתי עד סוף שנת הפעילות לא יוכל להמשיך לשנת
הפעילות הבאה והנושא יועבר לטיפול משפטי.
- דמי הרשמה - ישולם סך של 130 ₪ דמי רישום, שישולמו במועד הרישום (ללא קשר למועד הרישום) באופן חד פעמי, ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה. לא ישמר מקום ללא תשלום דמי רישום.
- עלות שנתית כוללת של צהרוני תפן (שאינם כלולים ברפורמת ניצנים של משרד החינוך) הינה סך של 10,950 ₪ שתחולק ל-10 תשלומים שווים בסך 1095 ₪ לחודש. לתשלום זה יש לצרף תשלום חד פעמי של דמי רישום כמפורט לעיל.
- רישום במהלך שנת הלימודים: ילד המצטרף לצהרונים בין ה-1 ל-15 לחודש יחוייב במלוא התשלום החודשי עבור החודש בו הצטרף לצהרון. החל מה-16 לחוד ועד לסופו יחוייב בתשלום מחצית שכר הלימוד החודשי.
היעדרות ילד
- ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו לא יגיע הילד בבוקר למקום לימודיו.
- ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא על ידי אחד מהם.
הגעה ואיסוף ילד
- ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה אשר נקבעה כשעת סיום פעילות צהרון. בגין איחורים ייגבה תשלום נוסף. על כל רבע שעה איחור או חלק ממנה יחוייבו ההורים בתשלום של 30 ₪. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המרכז הקהילתי.
- הגעת משתתף אל חוג בסיום יום הלימודים וכן הגעתו מהחוג לצהרון מתבצעת ללא ליווי איש צוות הצהרון ובאחריות ההורה בלבד. ההורה מתחייב להודיע לצהרון על פרטי החוג מראש.
העברת מידע בין צוות הגן ו/או ביה"ס לצוות הצהרון
- מוסכם בזאת על העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון אודות התנהגותו והתנהלותו של הילד במהלך היום כולל על כל מקרה חריג שבו היה מעורב הילד.
הוצאת ילד במהלך פעילות הצהרון
- במידה והילד יראה קושי התנהגותי או התנגדות להוראות צוות הצהרון, לרבות תסמינים בריאותיים, הצוות יהיה רשאי ליצור קשר עם ההורים ולבקש לאוספו לפני סיום יום הפעילות. ההורים מתחייבים להגיע או לשלוח מי מטעמם תוך חצי שעה מרגע קבלת ההודעה.
- ידוע לי כי הצהרון והמרכז הקהילתי שומרים לעצמם את הזכות להוציא מהצהרון משתתף שמפריע למהלך התקין של הפעילות ו/או אשר התנהגותו ומעשיו מסכנים ילדים אחרים או את עצמו.
שגרת קורונה
- לאור נגיף הקורונה, המרכז הקהילתי כפוף להנחיות ולנהלים המתפרסמים מעת לעת. ייתכנו שינויים בהפעלת הצהרון, בגביית הכספים, בשיטת קליטת ילדים חדשים, בנוהלי כניסה ויציאה מהצהרון ובהנחיות בריאותיות. אנו נפעל לפי ההנחיות המחייבות, אשר יובאו לידיעתכם, לרבות מצבי סגר, בידוד, שגרה חלקית ושעות הפעלה.
- בידוד: נאסר על הורה בבידוד או עם תסמינים להגיע לשטח הצהרון. בידוד במשפחת הילד מחייב ביצוע הנחיית משרד הבריאות על מנת לאפשר כניסת הילד לצהרון. ילד המסיים תקופת בידוד יחזור לצהרון עם הצגת אישור משרד הבריאות. במידה ויתגלה חולה קורונה בצהרון, נפעל לפי הנחיות משרד הבריאות.
הפסקת פעילות
- לא ניתן לבטל הרשמה, השתתפות ותשלום לאורך כל השנה- ללא קשר לסיבה, למעט עזיבת המשתתף את בית הספר או כניסת משתתף אחר במקומו. במקרה של ירידה במספר הילדים תבחן אפשרות המשך פעילות הצהרון.
זיכוי כספי
- אין החזר כספי לאור היעדרות הילד ממסגרת הצהרון, לרבות היעדרות עקב בידוד, פעילות בית ספרית, יציאה לחופשה משפחתית, פרטית או אחרת, שאינה ביוזמת המרכז הקהילתי. במקרים חריגים של הודעה מראש על מחלה ממושכת מ-15 ימים רצופים ומעלה ובצירוף אישר רפואי מוכח יינתן זיכוי של 50%.
- זיכוי קורונה: ילד הנכנס לבידוד של 15 ימים רצופים ומעלה, יקבל זיכוי של 50% ממחיר תקופת ההיעדרות. זיכוי למשתתפים בעקבות כיתה הנכנסת לבידוד יינתן בהתאם לשיפוי שיתקבל מהמדינה.
הנחות
- הנחות ניתנות בהתאם לאישור ועדת הנחות של המרכז הקהילתי. את בקשת ההנחה ניתן להגיש לאורך השנה. בקשה שתתקבל עד 31.12 ותאושר תעודכן מספטמבר (תחילת שנת הלימודים) או מועד ההתחלה לאחר ספטמבר ועד סוף שנת הפעילות. בקשה שתוגש מחודש ינואר של שנת הפעילות השוטפת ואילך ותאושר, תעודכן מחודש הגשת הבקשה ועד סוף שנת הפעילות.
- משפחות או יחידים הזקוקים להנחה, ירשמו וישלמו כנדרש ובמקביל יגישו בקשה. טפסים להנחה ניתן לקבל במזכירות המרכז הקהילתי. לאחר אישור ההנחה יזוכה המשתתף בהתאם.
צילום
אני מאשר כי תמונת ילדי תפורסם באתר האינטרנט, בחוברת החוגים השנתית ו/או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז הקהילתי. לפיכך, הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות. במידה ויש התנגדות לשימוש בתמונה הילד יש לשלוח הודעה במייל לרכזת הצהרונים.

*ידוע לי כי בעת רישום ילדי לצהרון חתמתי על תקנון שונה, אך לאור פיחות במספר, בוצעו שינויים תקציביים ותוכניים בצהרון על מנת לאשר את פתיחתו. לאור זאת, תקנון זה הינו התקנון העדכני לשנת הלימודים תשפ"ב.


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות